Holland - 1875

China - 1882

Italy - 1888

Austria - 1889

Germany - 1889

Argentina - 1889

Togo - 1892

Ecuador - 1893

Brazil - 1895

Papua N.Guinea - 1896

Australia - 1900

Chile - 1900

USA - 1905

Japan - 1906

Philippines - 1909

Paraguay - 1910

Mozambique - 1911

Indonesia - 1913

Poland - 1920 (1892)

Switzerland - 1920

Slovakia - 1923

Hungary - 1924

England - 1930

Belgium - 1928

Australia - 1929

India - 1932

Ghana - 1938

Ireland - 1939

Spain - 1945

Portugal - 1949

Canada - 1950

Zaire - 1951

Taiwan - 1954

Congo - 1957

Mexico - 1962

Colombia - 1964

Angola - 1965

Yugoslavia - 1970

Hong Kong - 1979

Botswana - 1981

South Korea - 1984

Kenya - 1984

New Zealand - 1985

Madagascar - 1989

Belarus/Russia - 1991

Bolivia - 1991

Vietnam - 1998

Thailand - 1999

Tanzania - 1999

South Africa - 2001

Chad - 2004

SVD

Trên Toàn Thế Giới

Giúp Đỡ Ḍng

Kính chào quư vị

Ân Nhân

Để biết thêm chi tiết,

Xin liên lạc:

 

Văn Pḥng Phát Triển

102 Jacoby Drive SW

Epworth, Iowa 52045

 

Số miễn phí:

1-866-989-9888

1-563-876-3057 ext. 243

 

E-mail: BaoTroDongNgoiLoi@gmail.com

Người đă biểu lộ t́nh yêu không biên giới và vô điều kiện cho mọi người và cách riêng cho những người đau khổ giữa ḷng trần gian tội lỗi này.

(HP: Phần Mở Đầu)